نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:30اردیبهشت 1398
آخرین مهلت تحویل پاکات:30اردیبهشت 1398
زمان بازگشایی پاکات:31اردیبهشت 1398
فرم شرایط و پیشنهاد قیمت
  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۸۰

((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار آیت الله سعیدی ، خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع خیابان شهید بهشتی تا تقاطع بلوار طالقانی و خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا تقاطع خیابان شهید نوری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ ۳۰/۰۲/۹۸  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

 

                                      روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست