• منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۳۳۶

((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، پروژه  پیاده روسازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهید زکریا تا میدان شهید زینلی را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۰/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

                                      روابط عمومی شهرداری رفسنجانش۲ ش۱ ش۸ فرم پیشنهاد قیمت ش۷ ش۶ ش۵ ش۴ ش۳