• منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۴۲

((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، پروژه  پیاده روسازی بلوار هجرت  حدفاصل میدان شهید زینلی تا تقاطع خیابان آیت الله کاشانی را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۰/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

                                      روابط عمومی شهرداری رفسنجانفرم پیشنتهاد قیمت ش۴ ش۳ ش۸ ش۷ ش۲ شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه عمومی پیاده رو سازی بلوار هجرت فرم پیشنتهاد قیمت ش۵ ش۶ ش۴ ش۳ ش۲ ش۱ ش۸ ش۷ ش۶ ش۵

فایل های پیوست