نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 99/4/21
زمان بازگشایی پاکات:99/4/22

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۲۳

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهید زکریا تا تقاطع خیابان شریعتی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

کارگر

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت

فایل های پیوست