نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99/10/22

زمان بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 99/10/23

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۴۴

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید مطهری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.مدت انجام کار ۶ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی /شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ می باشد.شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .

شرایط عمومی و اختصاصی

بوستان حاشیه مطهری

فرم

فرم برآورد و پیشنهاد ابنیه

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات الکتریکال

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات مکانیکی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت