نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 99/10/11

زمان بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 99/10/13

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۵۸

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۳۸ مورخ۹۹/۷/۱۲ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به بهسازی و سنگفرش میدان حضرت امام خمینی (ره)از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۱ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است ..شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط مناقصه بهسازی وسنگفرش میدان امام خمینی

میدان امام

فرم برآورد