نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 15/02/1400

زمان بازگشایی پاکات: روز پنج شنبه مورخ 1400/2/16

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۲

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ،نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
– مدت انجام کار ۲ ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
– ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
– مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

تصاویر

شرایط عمومی جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان فردوس

شرایط