نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۱
زمان بازگشایی پاکات:99/4/22

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۲۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان شهید میرزایی حدفاصل میدان شهیدان امراللهی تا تقاطع خیابان عدالت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

میرزاییی

فرم شرایط قیمت

فایل های پیوست