نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:پایان وقت اداری روز یکشنبه 6 مرداد ماه 98
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۶۴۴

شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در تجدیدمناقصه عمومی پروژه طرح بازآفرینی خیابان شهید محمدی نژاد

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، پروژه طرح بازآفرینی خیابان شهید محمدی نژاد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۵/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

شرایط تجدید شهید محمدی نژاد

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت

نقشه های اجرایی