نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:
زمان بازگشایی پاکات
فرم شرایط
  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۱۶۴۰

 

 

((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸  شورای محترم اسلامی شهر، پروژه طرح بازآفرینی خیابان شهید ارجمندی  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ ۲۲/۰۴/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

 

                                      روابط عمومی شهرداری رفسنجان

 

 

 

فایل های پیوست