نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:
زمان بازگشایی پاکات
فرم شرایط
  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۵۸

فایل های پیوست