نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/3/17
زمان بازگشایی پاکاتت:روز یکشنبه 99/3/18
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۸۷

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای بسیج ، دانشجو ، کارگر ، شهید عباس آبادی ، باند شمالی بلوار صاحب الزمان ، شهید مهدی عبدالهی و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۱۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
مبلغ تضمین پنج درصد مبلغ برآورد اولیه بصورت ضمانتامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان، ضمناً تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۳/۱۸می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهی زیرسازی و اسفالت معابر سطح شهر رفسنجان

Untitled

فرم پیشنهاد قیمت