نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 99/9/23

زمان بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 99/9/24

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۶۹

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای پروژه پیاده رو سازی خیابان امیر کبیر غربی حدفاصل تقاطع شهید قره نی تا تقاطع خیابان حجت از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۹/۲۳ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت انجام کار ۴ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد، تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۹/۲۳ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ۹۹/۹/۲۴ می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

پیاده رو

فرم پیشنهاد قیمت

فایل های پیوست