شرایط مناقصه رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی های سطح شهر

 

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
  • توسط: ساجده دهقانی
  • تعداد بازید: ۵۴۵

 

(آگهی مناقصه عمومی)

 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، رنگ آمیزی جداول  و نیوجرسی های سطح شهر به متراژ ۸۰۰۰۰ متر مربع را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۸/۰۳/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومی شهرداری رفسنجان