آگهی مناقصه عمومی نسبت به رنگ آمیزی نیوجرسی ها و جداول سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی نسبت به رنگ آمیزی نیوجرسی ها و جداول سطح شهر

اگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی

اگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری به متراژ ۳۲۰۰۰۰ متر طول در سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری به متراژ ۳۲۰۰۰۰ متر طول در سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه میدان آیت الله هاشمیان

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه میدان آیت الله هاشمیان

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه های گذر سلامت واقع در بلوار زیتون

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه های گذر سلامت واقع در بلوار زیتون

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیا ت پیاده روسازی باندجنوبی بلوار زائر

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیا ت پیاده روسازی باندجنوبی بلوار زائر

آگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به اجرای عملیا ت احداث پیاده راه ضلع شرق ورودی جاده رفسنجان – کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به اجرای عملیا ت احداث پیاده راه ضلع شرق ورودی جاده رفسنجان – کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرقی بلوار آیت الله هاشمی حدفاصل جایگاه CNG  تا میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرقی بلوار آیت الله هاشمی حدفاصل جایگاه CNG تا میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی

آگهی مناقصه عمومی