آگهی مزایده فروش ۵۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین، موتور سیکلت ولوازم ماشین آلات

آگهی مزایده فروش ۵۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین، موتور سیکلت ولوازم ماشین آلات

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۲۲۱/۱۱/۴ ش مورخ ۴/۹/۱۳۹۵ شورای محترم اسلامی،شهر نسبت به…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۳۸/ش مورخ ۹۵/۹/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز پارک های وحدت، شهدای خلیل آباد، پارک لاله و بوستان یادگار امام(ره)

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز پارک های وحدت، شهدای خلیل آباد، پارک لاله و بوستان یادگار امام(ره)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبات شماره ۲۱۸/۱۱/۴/ش، ۲۱۹/۱۱/۴/ش، ۲۲۰/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۹/۴شورای محترم اسلامی شهر ،…

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تامین نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تامین نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی

توضیحات سند:  سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بر اساس مصوبه مورخ ۶/۶/۹۵ شورای سازمان، نسبت به واگذاری امور مربوط به…

آگهی مزایده عمومی فروش باقیمانده یک واحد غرفه تجاری واقع در میدان میوه و تره بار

آگهی مزایده عمومی فروش باقیمانده یک واحد غرفه تجاری واقع در میدان میوه و تره بار

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۶/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک (تامین خودرو)

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک (تامین خودرو)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۴/۱۱/۴/ش مورخ ۵/۴/۹۵ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به واگذاری…

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۸/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۴/۵ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به…

آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبات شماره ۴۳۳ مورخ ۹۴/۶/۳۰ و ۶۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۰  شورای محترم…

آگهی مناقصه عمومی (امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر)

آگهی مناقصه عمومی (امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…