آگهی مناقصه عمومی نسبت به پیاده روسازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهیدان زینلی تا تقاطع بلوار شهید مقیمی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به پیاده روسازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهیدان زینلی تا تقاطع بلوار شهید مقیمی

اگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی

اگهی تجدید مناقصه

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث پیاده راه ضلع شرق ورودی جاده رفسنجان – کرمان

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث پیاده راه ضلع شرق ورودی جاده رفسنجان – کرمان

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری به طول در سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری به طول در سطح شهر

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

اگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوارهای شهید محمدی وشهید سید کاظم هاشمی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوارهای شهید محمدی وشهید سید کاظم هاشمی

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوارهای شهید محمدی وشهید سید کاظم هاشمی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوارهای شهید محمدی وشهید سید کاظم هاشمی

اگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به  بهسازی فاز اول رفوژمیانی بلوار طالقانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به بهسازی فاز اول رفوژمیانی بلوار طالقانی

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به  تامین نیروی انسانی جهت امور اداری و خدمات عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به تامین نیروی انسانی جهت امور اداری و خدمات عمومی

اگهی تجدید مناقصه عمومی